Link Mua Coin @linkmuacoin
Quỹ cứu trợ của Binance sẽ có giá trị 1 tỷ USD

Giám đốc điều hành #ChangpengZhao cho biết #Binance đang hướng tới một quỹ cứu trợ giá trị khoảng 1 tỷ USD, dùng để giúp đỡ các công ty đang gặp khó khăn trong ngành.
08:38 PM - Nov 24, 2022
Only people mentioned by linkmuacoin in this post can reply

No replys yet!

It seems that this publication does not yet have any comments. In order to respond to this publication from Link Mua Coin, click on at the bottom under it