Link Mua Coin @linkmuacoin
FTX đề nghị lên toà án để BitGo giám hộ tài sản còn lại của sàn

#FTX đã thông báo cho thẩm phán liên bang rằng họ muốn #BitGo bảo vệ các tài sản còn lại của sàn khi thủ tục phá sản diễn ra.
08:37 PM - Nov 24, 2022
Only people mentioned by linkmuacoin in this post can reply

No replys yet!

It seems that this publication does not yet have any comments. In order to respond to this publication from Link Mua Coin, click on at the bottom under it