Link Mua Coin @linkmuacoin
Bitcoin hồi phục nhẹ trước thông tin Fed giảm tốc độ tăng lãi suất nhưng vẫn không mấy khả quan

#Bitcoin và toàn bộ thị trường tiền mã hóa đã nhận được tín hiệu hồi phục tích cực trở lại với thông tin #Fed sẽ làm chậm việc tăng lãi suất. Tuy nhiên, vẫn chưa thể khẳng định bức tranh sẽ hoàn toàn tươi sáng hơn cho #crypto .
12:40 PM - Nov 24, 2022
Only people mentioned by linkmuacoin in this post can reply

No replys yet!

It seems that this publication does not yet have any comments. In order to respond to this publication from Link Mua Coin, click on at the bottom under it