Link Mua Coin @linkmuacoin
#LLAMMA và stablecoin #crvUSD – Giải pháp mới của Curve Finance cho các nền tảng Lending

Mới đây, Curve Finance (CRV) – một trong những dự án DeFi hàng đầu trong thị trường – đã ra mắt whitepaper của crvUSD với nhiều ý tưởng mới lạ như là cơ chế #LLAMMA . Stablecoin này sẽ hoạt động như thế nào và tác động đến #Curve như thế nào?
05:08 AM - Nov 24, 2022
Only people mentioned by linkmuacoin in this post can reply

No replys yet!

It seems that this publication does not yet have any comments. In order to respond to this publication from Link Mua Coin, click on at the bottom under it