Link Mua Coin @linkmuacoin
Các nhà thanh lý tài sản của #FTX#Bahamas đồng ý chuyển vụ kiện phá sản sang #Delaware

Những nhà thanh lý do tòa án chỉ định cho FTX ở Bahamas đã đệ đơn kiện riêng lên tòa án ở New York, trong khi sàn đã nộp đơn xin phá sản ở #Delaware .
05:04 AM - Nov 24, 2022
Only people mentioned by linkmuacoin in this post can reply

No replys yet!

It seems that this publication does not yet have any comments. In order to respond to this publication from Link Mua Coin, click on at the bottom under it