Link Mua Coin @linkmuacoin
#Foundry mua lại 2 cơ sở đào coin của Compute North

Công ty mảng khai thác và staking Foundry sẽ mua lại tài sản của Compute North, đơn vị cung cấp dịch vụ lưu trữ và cơ sở hạ tầng để đào #Bitcoin , đã đệ đơn phá sản vào tháng 9 với khoản nợ lên tới 500 triệu USD.
05:02 AM - Nov 24, 2022
Only people mentioned by linkmuacoin in this post can reply

No replys yet!

It seems that this publication does not yet have any comments. In order to respond to this publication from Link Mua Coin, click on at the bottom under it