Link Mua Coin @linkmuacoin
Cựu CEO #FTX xin lỗi nhân viên công ty, thừa nhận đã sai khi sử dụng đòn bẩy quá mức

Cựu CEO FTX #Sam Bankman-Fried đã có những chia sẻ mới nhất sau sự sụp đổ của FTX thông qua một bức thư mới gửi cho nhân viên công ty mà ông từng lãnh đạo.
05:01 AM - Nov 24, 2022
Only people mentioned by linkmuacoin in this post can reply

No replys yet!

It seems that this publication does not yet have any comments. In order to respond to this publication from Link Mua Coin, click on at the bottom under it