Link Mua Coin @linkmuacoin
Một số nội dung chính trong phiên điều trần phá sản đầu tiên của #FTX

FTX cuối cùng đã có phiên điều trần đầu tiên vào ngày 22/11/2022, cho phép các luật sư của công ty cuối cùng hiểu rõ hơn về những gì đang xảy ra với sàn giao dịch bị phá sản.
05:01 AM - Nov 24, 2022
Only people mentioned by linkmuacoin in this post can reply

No replys yet!

It seems that this publication does not yet have any comments. In order to respond to this publication from Link Mua Coin, click on at the bottom under it